บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

หน้าแรกบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

1. พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าโครงการสหกิจศึกษา และอนุมัติให้นิสิตลาออกจากสหกิจศึกษา พร้อมรับรองความประพฤติของนิสิตในสังกัด
2. ให้คำแนะนำ ปรึกษาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุกๆ ด้าน
3. ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในการจัดหางานสำหรับนิสิต
4. พิจารณางานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
5. นิเทศงานระหว่างที่นิสิตปฏิบัติงาน
6. ให้คำปรึกษา แนะ และประเมินผล เกี่ยวกับการทำรายงานสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องทำการ ประสานงานกับนิสิต และพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
7. ประเมินผลนิสิต และรายงานสหกิจศึกษา
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาทุกๆ ด้านกับเจ้าหน้าที่สหกิจ ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง