ข้อมูลประกอบการสมัครโครงการสหกิจศึกษา

หน้าแรกข้อมูลประกอบการสมัครโครงการสหกิจศึกษา

1. กรอกใบสมัครแบบแจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th/coed/register.html
และปริ้น 1 ชุด พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แล้วนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเป็นผู้เซ็นอนุมัติ
2. ทำประวัติส่วนตัวนิสิต 2 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายมุมขวา
3. สำเนาแสดงผลการเรียน 2 ชุด (ไทยหรืออังกฤษก็ได้) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. แนบรูปถ่ายติดใบสมัคร 1 นิ้ว 2 รูป
8. พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อโดยตรง (ถ้ามี) ที่อยู่สถานประกอบการ, โทรศัพท์, โทรสาร และพร้อมลักษณะงานที่ต้องการปฏิบัติ

***นำส่งที่งานสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไป และสามารถดูผลการตอบรับจากสถานประกอบการได้ทางเว็บไซต์สหกิจศึกษา หลักจากนั้นเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะส่ง SMS ไปถึงนิสิตเพื่อแจ้งวันปฐมนิเทศต่อไป