(ประกาศ) บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้าแรกข่าวประกาศสหกิจศึกษา(ประกาศ) บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์