โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตศึกษา รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ณ ห้อง TA-401 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดารเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล และอาจารย์ธนดล ภูสีฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” “การเขียนรายงานและจดหมายสมัครงาน” เทคนิคการสัมภาษณ์งาน มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน 2554

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-06-14 13:41:50 | ที่มา งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1953