งานสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคการศึกษา 2/2554

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคการศึกษา 2/2554

งานสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคการศึกษา 2/2554

ระหว่างวันที่ 8 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษาได้ จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา
รุ่นที่ 23 ภาคการศึกษา 2/2554
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี และภาษาจีน
วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หลังจากที่นิสิตสาขาดังกล่าวออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.เอ็น. ทัวร์, บริษัท แสนสบายทราเวล จำกัด, บริษัท มิยูกิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา, วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด,บริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำกัด, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด,องค์กรส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จังหวัดสระบุรี เป็นต้น โดยได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาครบตามเงื่อนไขของ สหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรวมรุ่น เพื่อให้นิสิตได้รวบรวม และประมวลผลข้อมูลจากที่ได้รับฟังในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป

ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา,นางสาวสราญพร แสงห้าว

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-06-14 13:54:15 | ที่มา งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1472