ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 28 สิงหาคน 2555 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณแล้ว รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และรวบรวมปัญหาอุปสรรค เพื่อนำผลการติดตามในการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น ๒ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-09-03 10:35:55 | ที่มา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1215