งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคการศึกษา 2/2554 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น ณ ห้องประชุม1 TA - 201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะ วิทยาการสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย, บริษัท ไทยปังก้า ฟาร์ม จำกัด,บริษัท มี้ดจอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด,ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 5,บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เคมี), บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท เพโทรกรีน จำกัด,บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด,บริษัท เค.เอส.เมคคานิคอล แอนด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด,สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

โดยนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้ นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป


ภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2012-10-17 16:39:57 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | อ่าน 1579