สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาสหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 COOPERATIVE EDUCATION EXHIBITION AND CONTEST 2013 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เตรียมสหกิจศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิทยากรจากสมาคมสหกิจไทย มีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถานประกอบการ และประเภทนักศึกษา โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลงานเข้าประกวด โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งผลงานเข้าประกวดดังนี้

1. ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นำเสนอผลงานโดย อาจารย์กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ประเภทโครงงานสหกิจศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1 ชื่อผลงาน : การส่งเสริมการปลูกแตงเทศเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
เจ้าของผลงาน : นายจิรานุวัฒน์ แฝงสาเคน นิสิตคณะเทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทจีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทสไทยจำกัด)
อาจารย์นิเทศงาน : ดร.พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ผู้นิเทศงาน/พี่เลี้ยง : คุณอวด ตรีโอษฐ์, คุณคมสันติ คำขวา, คุณธีระชัย ศรีนอ

2.2 ชื่อผลงาน : การพัฒนาปรับปรุงการปลูกอ้อยอินทรีย์ในโรงงานน้ำตาลวังขนาย
เจ้าของผลงาน : นายศรัณย์ เกาะม่วงหมู่ นิสิตคณะเทคโนโลยี
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลวังขยาย (มหาวัง)
อาจารย์นิเทศงาน : ดร.ฤชุอร วรรณะ, ดร.พนิดา อริมัตสึ
ผู้นิเทศงาน/พี่เลี้ยง : คุณธิติพร โครตชา, คุณศุภชาติ ไชยงาม

ในการประกวดครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลดีเยี่ยม(รองชนะเลิศอันดับ 1)ประเภทสถาบันอุดมศึกษา และนอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ และประกวดผลงานสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าและการประชุมอิมพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ต่อไป


ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2013-03-11 09:21:03 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 1006