ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556


คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาสื่อนฤมิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา


***************************************

ดาวน์โหลดกำหนดการทุกสาขา

 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-02-18 16:18:32 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 725