โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา และสาขาจุลชีววิทยา ณ ห้องประชุมแม่น้ำมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตที่จะได้ออกปฏิบัติงาน ณ สถานการณ์ประกอบการ ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2557 ภายใต้เงื่อนไขสหกิจศึกษา 

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ทักษะการสื่อสาร และการเขียนอย่างสร้างสรรค์” และ อาจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การนำเสนอผลงานทางวิชาการ” และ อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ”


ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก อ.ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษา บรรยายเรื่อง "การเขียนรายงานสหกิจศึกษา/การเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน" อาจารย์ ดร.จินดารัตน์ ปีมณี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร"


ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-08-08 16:26:53 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 947