งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคการศึกษา 3/2556

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคการศึกษา 3/2556

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคการศึกษา 3/2556

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคการศึกษา 3/2556

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาคการศึกษา 3/2556 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 -28 กรกฎาคม 2557  โดยมีจำนวนนิสิตสหกิจศึกษา และอาจารย์ผู้นิเทศงาน ข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 160 คน โดยแบ่งวันปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ตามวันและเวลา สถานที่ ดังนี้ 

         - วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี เวลา 13.00-16.00 น.

         - วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชาภาษาเกาหลี และ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 08.30-15.00 น.

         - วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ สาขาวิชาสถิติ ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-14.00 น.

         - วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาชีววิทยา ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-15.00 น.

         - วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เวลา 08.30-17.30 น.

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ จำนวนทั้งหมด 74  แห่ง

โดยนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 17 กรกฎาคม 57 และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป 

 

ข่าว: ขวัญธิดา

ภาพ : สราญพร 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-08-08 17:23:25 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 733