งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิเทศงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงาน และ นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน 

ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์นิเทศสำหรับทำหน้าที่นิเทศงานสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเป็นอาจารย์นิเทศงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการขยายผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาให้มีระบบ คุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง หลักการและแนวคิดการจัดการสหกิจศึกษา, มาตรฐานและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา

 

 

ภาพ : สราญพร แสงห้าว, นิรดา ห่วงแก้ว

ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2014-08-13 16:45:46 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 864