สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาสหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

นิสิตสหกิจศึกษาคว้ารางวัล

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานมีการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และการจัดการ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีตัวแทนนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประกวด 2 คน และได้รับรางวัล ดังนี้

            1. นางสาวกมลชนก ชนามุยา นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงานคือ การแปลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีเป็นภาษาไทยลงในเว็บ iam tour (http://www.iam-tour.com)
            2. นายจิติพงษ์ ผดุลพัฒนากูล นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงานคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเกาหลีด้านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

ในการนี้ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2558 มีตัวแทนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่

         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ ชินราศรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             2. อาจารย์กนกกุล มาเวียง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และการจัดการ

ในการประกวดโครงการฯ ในวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคระกรรมการในการตัดสิน นอกจากนี้มีอาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล, อาจารย์กนกกุล มาเวียง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยภาพ : สราญพร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลาภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2015-04-24 10:32:25 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 719