งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 “มองภาพสหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไพรมแดน”

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 “มองภาพสหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไพรมแดน”

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 “มองภาพสหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไพรมแดน”

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2558  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศึกษาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา  สถานประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง  ได้จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นระดับชาติของนักศึกษาสหกิจ อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาระหว่างภาคีสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้ ผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาในอนาคตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

          กิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษาไทย : กลไกสู่การพัฒนาบัณฑิตสู่สากล” มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายสหกิจไทยสู่สหกิจโลก” โดยศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจไทย และนายสัมพันธ์  ศิลปะนาฎ รองประธานบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และมีนิทรรศการผลวงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ในการร่วมงานครั้งนี้ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน คือ นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางชิดชนก  งามสุทธิ, นางสาววันวิสา  หงส์เวหา, นางสาวสราญพร  แสงห้าว และนายภาณุวัฒน์  สว่างแสง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยตรง

ภาพ : นางสาวสราญพร แสงห้าว
ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2015-06-24 09:57:26 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย วันวิสา หงษ์เวหา | อ่าน 714