งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม TA – 201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตสหกิจศึกษา และอาจารย์ผู้นิเทศงาน ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน 

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ โดยนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป 


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2015-12-11 10:23:45 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 630