งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 ภาคการศึกษา 1/2558 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 18 คน สาขาวิชาเคมี จำนวน 13 คน สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 12 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์พลังงาน จำนวน 2 คน และคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต จำนวน 1 คน อาจารย์ผู้นิเทศงาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 61 คน  โดยจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-16.00 น.

โดยนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 4 ธันวาคม 2558 และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป 

 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2015-12-28 10:49:53 | ที่มา สหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 526