โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษา 2/2558

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษา 2/2558

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษา 2/2558

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษา 2/2558

            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคการศึกษา 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์  โดยมีนิสิตสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเลคทรอนิกส์) จำนวน 4 คน สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 12 คน สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 18 คน และอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการฯรวมทั้งหมดจำนวน 50 คน หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559(ระยะเวลา4เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-05-18 16:51:00 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 526