โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จำนวน 15 คน สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 คน สาขาวิชาเคมี จำนวน 10 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) จำนวน 2 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(อิเลคทรอนิกส์) จำนวน 3 คน สาขาวิชาคริตศาสตร์ จำนวน 1 คน  คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 9 คน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน รวม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 65 คน 

 ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรรกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสารและการเขียนอย่างสร้างสรรค์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ศุภรนันทน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การนำเสนอผลงานทางวิชาการ” อาจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การเขียนรายงาน และ “วัฒนธรรมองค์กร” อาจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และ “มารยาทสากล การแต่งกาย และการเข้าสังคม” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)” และคุณชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา ตอบคำถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขสหกิจ ในระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ระยะเวลา 4 เดือน)


ติดต่อสอบถาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา
เบอร์โทร 043-754333 ต่อ 1204
โทรสาร 043-754377

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-07-28 14:36:49 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 676