โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยมีนิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน 
        ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ มีความรูและความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา มีแนวคิด แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยมี นางชิดชนก งามสุทธิ หัวหน้างงานสหกิจศึกษา เป็นผู้บรรยาย

 

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-08-02 10:49:10 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 720