โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษา 1/2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษา 1/2559

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษา 1/2559

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษา 1/2559


            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 ภาคการศึกษา 1/2559 ในระหว่างวันที่ 16, 19 และ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               โดยมีนิสิตสหกิจศึกษา
รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน  ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 15 คน สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 คน สาขาวิชาเคมี  จำนวน 10 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  จำนวน 5 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 คน และอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา รวมถึงนิสิตรุ่นน้อง เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ระยะเวลา4เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2016-12-29 12:06:19 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 896