โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 22 คน สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 6 คน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) จำนวน 2 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 45 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 คน สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ จำนวน 2 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ จำนวน 2 คน คณะเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 35 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 18 คน สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 21 คน สาขาวิชาประมง จำนวน 8 คน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 33 คน คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 22 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 46 คน คณะการบัญชีและการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 4 คน สาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 คน และสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต จำนวน 62 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 371 คน

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรรกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสารและการเขียนอย่างสร้างสรรค์”  อาจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน” และ “วัฒนธรรมองค์กร” อาจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และ “มารยาทสากล การแต่งกาย และการเข้าสังคม” อาจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)” และนอกจากนั้น คุณชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา ตอบคำถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขสหกิจ ในระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560


ติดต่อสอบถาม
โทร 043-754377 หรือ 043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2017-01-06 10:44:38 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 804