เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาเชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

เชิญนิสิตเข้าร่วมวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษาที่ 1/2560


            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จะจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 ภาคการศึกษา 1/2560 หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา4เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป

นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ (คณะจัดเอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้อง) ติดต่อสอบถาม ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล 

นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยา ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ 


นิสิตสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) และสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่หน้าเว็บไซต์สหกิจศึกษา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2017-11-08 15:06:28 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 783