แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 38 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาแจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 38 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 38 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 38
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


งานสหกิจศึกษา ขอแจังวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดโครงการวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งนิสิตออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2561 (ระยะเวลา 4 เดือน) ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่หน้าเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา >> http://www.acad.msu.ac.th/coed/ <<

1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในวันพุธที่ 9 พฤษาภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC2-201/2 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม (211) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
    คณะเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) และสาขาวิชาชีววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. คณะเทคโนโลยี  สาขาวิชาประมง
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

----------------------
ในส่วนของคณะดำเนินการเอง มีดังนี้

- คณะการบัญชีและการจัดการ
1. สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาการตลาด ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ  ห้องฮอล์อ๊อฟเฟรม

2. สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต
ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
(สอบถามคุณบี เบอร์โทร 043-754333 ต่อ 3433)


- คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(สอบถามคุณบี เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 5349)

- คณะวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(สอบถาม อ.ฉัตรเกล้า เบอร์โทร : 098-5951653)


-------------
ติดต่อสอบถามงานสหกิจศึกษา
043-754333 ต่อ 1204

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-04-25 16:44:02 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 973