โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษา 2/2560

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษา 2/2560

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษา 2/2560

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษา 2/2560

            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษา 2/2560 รวมจำนวนนิสิต ทั้งสิ้น 309 คน โดยจัดโครงการฯขึ้น ดังวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 8 คน  ในวันพุธที่ 9 พฤษาภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC2-201/2 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 54 คน ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม (211) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 5 คน
    คณะเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 8 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 5 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จำนวน 9 คน
ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) จำนวน 1 คน และสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 24 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 26 คน ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. คณะเทคโนโลยี  สาขาวิชาประมง จำนวน 10 คน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 1 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 4 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ จำนวน 5 คน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จำนวน 4 คน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน และ
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ จำนวน1 คน  ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในส่วนของคณะดำเนินการเอง มีดังนี้

- คณะการบัญชีและการจัดการ
1. สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาการตลาด ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องฮอล์อ๊อฟเฟรม

2. สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

3. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(สอบถามคุณบี เบอร์โทร : 043-754333 ต่อ 5349)

4. คณะวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานมีอาจารย์นิเทศงาน นิสิตรุ่นน้อง เข้าร่วมรับฟัง หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ระยะเวลา 4 เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น
จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-06-11 15:28:16 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 417