งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง B-412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำวน 60 คน

โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การสัมภาษณ์งาน การเขียนรายงานสหกิจศึกษา" บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ การบรรยายหัวข้อเรื่อง "มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO:14000) บรรยายโดยอาจารย์วจัสกร กายจน อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ การบรรยายหัวข้อเรื่อง "การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคคลิภาพสำหรับก่อนเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ" บรรยายโดยอาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ" บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ บรรยายหัวข้อเรื่อง"แนวทางการปฏิบัติการส่งเอกสาร การติดตาม และการประเมินผลในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" บรรยายโดยนางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการและหัวหน้างานสหกิจศึกษา

ในการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตัวในระหว่างการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยสิลา

ภาพ: นางสาวสราญพร แสงห้าวภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-07-23 11:45:14 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 392