(Update!) แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(Update!) แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(Update!) แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 39 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561


งานสหกิจศึกษา ขอแจังวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดโครงการวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนิสิตออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 - 6 ธันวาคม 2561 (ระยะเวลา 4 เดือน)
ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่หน้าเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา >> www.acad.msu.ac.th/coed <<

1. คณะวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00- 17.00 น. 
ณ ห้อง IT 212 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ดำเนินการเอง โดยเบิกงบจากสหกิจศึกษา
(สอบถาม อ.ดร.ฉัตรเกล้า)

2. คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันพุธที่ 12 
ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-11.00 น. 
ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ตั้ง :   งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบริการนิสิต  ชั้น 2 ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  0-4375-4333 ต่อ 1204

โทรสาร  043-754377 

อีเมล์สหกิจศึกษา  co_msu@hotmail.com

ติดต่อ  : งานสหกิจศึกษา  คุณชิดชนก,คุณสราญพร,คุณวันวิสา

เว็บไซต์ : www.acad.msu.ac.th/coed


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2018-11-16 11:05:51 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 380