โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน  (Work Integrated Learning: WIL)

โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัด โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัด โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ผู้เข้าร่วมอบรมคืออาจารย์ประจำหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา


โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร พร้อมด้วยอาจารย์พะยอม เจียนมะเริง ผู้ช่วยวิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)” กรณีศึกษา WIL ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-01-10 10:32:25 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 572