โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา งานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องTA-307 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ประยุกต์

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง TA-307 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยรตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนิสิตสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และซักถามการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามเรื่องโปรเจคที่นิสิตสหกิจศึกษา ได้ปฏิบัติระหว่างการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพัฒนางานต่อไป

ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-01-10 10:49:46 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 258