โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่น 40

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่น 40

โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่น 40

โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

                งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานสหกิจศึกษา 

                กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สหำหรับนิสิคที่กำลังจะออกไปปฏิบติงานสหกิจศึกษา จำนวน 349 คน โดยมีกิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (Before Action Review : BAR) การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย นางชิดชนก งามสุทธิ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีการทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม (After Action Review : AAR) และนิสิตได้มีการนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมตัวความพร้อม ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สรุปโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อนำบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปพัฒนางานสหกิจศึกษา ต่อไป

ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-01-10 13:21:42 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 922