โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

          งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในเดือน มกราคม 2562 นี้ มีนิสิตจาก 7 คณะ รวม 349 คน เข้าร่วมโครงการ 

          ในโครงการ มีการบรรยาย เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” และ“การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)” โดย อาจารย์ ดร.วจัสกร กาญจนะ อาจารย์ประจำคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานปโดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ และ การบรรยายเรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งมีการชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา/พูดคุยซักถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย นางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

📸 ภาพ : สราญพร แสงห้าว
💻 ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-01-10 13:51:20 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 547