(ประกาศ!) แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา(ประกาศ!) แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(ประกาศ!) แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ที่

วัน เดือน ปี/เวลา

นิสิตสังกัด

สถานที่ดำเนินโครงการ

1.

*22 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30–14.00 น.

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

*ณ ห้องประชุม TA-201

คณะเทคโนโลยี มมส.

2.

14 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30–14.30 น.

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ณ ห้องประชุม TA-201

คณะเทคโนโลยี  มมส.

3.

15 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30–16.00 น.

คณะเทคโนโลยี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- สาขาวิชาการประมง

ณ ห้องประชุม TA-201

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.

16 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30–16.30 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาการสารสนเทศ

- สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ณ ห้องประชุม TA-201

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

5.

17 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30–15.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์

- สาขาวิชาจุลชีววิทยา

- สาขาวิชาชีววิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ณ ห้องประชุม TA-201

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30–12.00 น.

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

*สาขาวิชาดำเนินการเอง

ณ ห้อง 314 คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.

20 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30–16.30 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.

ยังไม่กำหนดวัน

คณะการบัญชีและการจัดการ

-สาขาวิชาการจัดการ

-สาขาวิชาการตลาด

-สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต

ยังไม่กำหนดวัน/เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทาง FB กลุ่มคณะ

·       สอบถามพี่บี  (คณะบัญชี)

(043-754333 ต่อ 3433)

8.

 

8 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 เป็นต้นไป

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

*สาขาวิชาดำเนินการเอง

 (สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ฉัตรเกล้า)

ณ ห้อง IT-412

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.

9.

 

16-17 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 เป็นต้นไป

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

*สาขาวิชาดำเนินการเอง

 (สอบถามเพิ่มเติม อ.ธนันชัย)

ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.

หมายเหตุ : “ * ” แก้ไขข้อมูลวัน และ สถานที่

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-04-22 13:16:22 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 1290