โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษา 2/2561

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษา 2/2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษา 2/2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561


            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. 
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 27 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 3  คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน  

2. คณะเทคโนโลยี 
-สาขาวิชาประมง 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมนิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 32 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 20  คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน  
               
3. คณะวิทยาการสารสนเทศ
-สาขาวิชาสื่อนฤมิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 24 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน  

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
-สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ได่แก่
-สาขาวิชาชีววิทยา
-สาขาวิชาจุลชีวิทยา
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 23คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 8 คน นิสิตเข้าร่วมรับฟังฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน25 คน

5. คณะเทคโนโลยี
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 18 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 3 คน 

               
เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา4เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานต่อไป
ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-05-14 15:39:44 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 378