งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 เทอม 1-2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 เทอม 1-2562

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 เทอม 1-2562

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 82 คน

โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร”และ “การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา”( โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)” โดย อาจารย์ ดร.วจัสกร กาญจนะ อาจารย์ประจำคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่อง เรื่อง “การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเข้าปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ” โดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ ช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” โดย อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลังจากนั้น นางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ได้ชี้แจงเรื่องการจัดทำเอกสารสหกิจศึกษา สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

📸ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-05-27 14:36:10 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 374