โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

วันพุธที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.3น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 42 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 363 คน

โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีการบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเข้าปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ” โดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ  

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร" และ "การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา" โดย อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ และในช่วงบ่าย มีการบรรยายเรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” โดย ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และหลังจากนั้น นางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ได้ชี้แจงเรื่องการจัดทำเอกสารสหกิจศึกษา สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-11-19 10:34:33 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 223