แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาแจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่น 41 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

งานสหกิจศึกษา ขอแจังวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดโครงการวันปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนิสิตออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 (ระยะเวลา 4 เดือน)

ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่หน้าเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา >> www.acad.msu.ac.th/coed <<

1. คณะวิทยาการสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30- 12.00 น. 
ณ ห้อง IT 212 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*อาจารย์ดำเนินการเอง โดยเบิกงบจากสหกิจศึกษา
(สอบถาม อ.ดร.ฉัตรเกล้า)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

    คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกส์ (พลังงาน)
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกส์ (อิเลคทรอนิกส์)
ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
สาขาวิชาเคมี
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. 
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  0-4375-4333 ต่อ 1204

โทรสาร  043-754377 

อีเมล์สหกิจศึกษา  coop@msu.ac.th

ติดต่อ  : งานสหกิจศึกษา  คุณชิดชนก,คุณสราญพร,คุณวันวิสา

เว็บไซต์ : www.acad.msu.ac.th/coed


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2019-11-19 10:35:37 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 602