โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2562


            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น จำนวน 4 วัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. 
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 คน

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง IT 212 คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 13 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 4  คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 คน

คณะวิทยาศาสตร์ 
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) จำนวน 2 คน
-สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็คทรอนิกส์) จำนวน 2 คน

ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมนิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 8 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 7  คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน  
               
3. คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี จำนวน 36 คน

ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 36 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน  

4. คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 25 คน

ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 25 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 คน
        
มีนิสิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 82 คน เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ระยะเวลา4เดือน) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานต่อไป

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2020-01-06 11:37:57 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย สหกิจศึกษา | อ่าน 121