โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคการศึกษาที่ 1/2563


โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2563


            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น จำนวน 2 วัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ จำนวน 1 คนและคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 15 คน
ในวันศูกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 14.30 น. ณ ห้อง SC2-306/1 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นิสิตสหกิจศึกษา จำนวน 16 คน และอาจารย์นิเทศงาน จำนวน 8  คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 คน  

2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน และสาขาวิชาสถิติ จำนวน 18 คน
ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 14.30 น.  ณ ห้อง SC1 - 100 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
        
โครงการฯ จัดขึ้นหลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (ออกปฏิบัติงานระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563) และ  20 กรกฎาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2563) และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้วนั้น จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานต่อไป


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2020-11-27 19:49:48 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 330