โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และสหกิจศึกษา เรื่อง ประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการเครือข่าย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก คุณพรรภา เหมอาภรณ์ นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งคุณเนาวรัตน์ โอนนอก นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ และคุณพงษ์สุดา ทักษิณพิลา นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิตสหกิจศึกษา และบุคลากร ทั้งสิ้น 460 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณะกรรมการระดับคณะได้แนวคิด แนวทางให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม และกฎหมาย สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรง และแนวทางให้คำปรึกษา ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นิสิตทราบแนวทางสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม และกฎหมายสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ณ สถานประกอบการได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการทำงานได้ต่อไป
ภาพ : สราญพร แสงห้าว, กฤษณะ ไชยกิจ
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2020-11-27 20:11:57 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 307