จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาคณะ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนทั้งสิ้น 381 คน
การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความให้นิสิตก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 นี้ โดยได้อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” อาจารย์ ดร.วจัสกร กาญจนะ อาจารย์ประจำคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 9001:2008, ISO 14000-14001 และ OHSAS 18000 GMP และ HACCP และนางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา พูดคุยซักถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้นิสิตสหกิจศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานอย่างเต็มความภาคภูมิ

ภาพ : สราญพร , กฤษณะ
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2020-11-27 20:30:07 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 358