งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Webex by Cisco
งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโครงการฯจำนวน 3 วัน ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และสหกิจศึกษา เรื่องประกันสังคมและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. จัดโดยศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และงานหสกิจศึกษา
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพรรภา เหมอาภรณ์ นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม บรรยาย เรื่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณพงษ์สุดา ทักษิณพิลา นักวิชาการแรงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม และคุณณิชนันท์ วงศ์ศรีอาจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  บรรยาย เรื่อง ประกันสังคม 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณะกรรมการ ระดับคณะได้แนวคิด แนวทางให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม และกฎหมาย สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรง และแนวทางให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้นิสิตทราบถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม และกฎหมายสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก่อนเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ณ สถานประกอบการได้  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน นิสิตสหกิจศึกษา/ นิสิตทั่วไป/ คณะกรรมการเครือข่าย / อาจารย์ระดับคณะ/ เจ้าหน้าที่บุคลากรแต่ละคณะฯ เข้าร่วมโครงการฯรวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน

2.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมนิสิตก่อน ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. จัดโดยงานหสกิจศึกษา
โดยได้รับกียรติจาก อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” และ “การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา” และนางชิดชนก งามสุทธิ หัวหน้างานสหกิจศึกษา บรรยายและชี้แจงกำหนดการส่งเอกสารสหกิจศึกษา รวมถึงตอบข้อซักถาม โดยหลังจากที่นิสิตได้เข้าร่วมโครงการตลอดทั้งหลักสูตรแล้ว จะได้ออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ต่าง ๆ 
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ได้รับความรู้ สร้างทักษะ ก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ โดยมีนิสิตสหกิจศึกษาจำนวนทั้งหมด 383 คน 

ทั้งนี้นิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 วัน โดยงานสหกิจศึกษาจะให้คะแนนตามช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ และจะรายงานผลกลับไปยังคณะภายหลัง 
 

ภาพ : สราญพร แสงห้าว ข่าว/ ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2021-11-18 17:04:05 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 704