งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2565

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี  2565

ประกาศ!!
เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี  2565 
รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Webex by Cisco

              ด้วย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ดำเนินการส่งนิสิตออกปฏัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มีนิสิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 77 คน ออกปฏิบัติงาน  ณ สถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยจะจัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 วัน รูปแบบออนไลน์  ผ่านทางโปรแกรม Webex by Cisco ได้แก่ 
             1. ในวันพุธที่ 15  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. 
             2. ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 

             ซึ่งนิสิตสหกิจศึกษาจะต้องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วัน โดยจะให้คะแนนตามช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ และจะรายงานผลกลับไปยังคณะในภายหลัง ในการนี้ งานสหกิจศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯให้แก่นิสิต ตามวัน และเวลาดังกล่าว

-------------
งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม
โทรศัพท์ :  043-754333 ต่อ 1204
อีเมล : coop@msu.ac.th

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2022-05-20 11:08:49 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 58