งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษางานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2565

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี  2565

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565
(รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings) 

            งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings) ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงาน กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตัวและคำนึงถึงเรื่องต่างๆในระหว่างการปฏิบัติงาน   2. เพื่อให้นิสิตเตรียมตัวออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการได้รับการอบรม เรียนรู้ ข้อมูลเอกสาร การติดตาม และประประเมินผลสหกิจศึกษาที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

             ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยาย  เรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” นอกจากนั้น  ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ  บรรยาย เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” และ “การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย  เรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” และ “ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ  อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  บรรยาย  เรื่อง “มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” รวมถึงเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา ได้ชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา/พูดคุยซักถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย นางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  หัวหน้างานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ซึ่งการจัดโครงการทั้ง  2 วันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา โดยมีนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 76 คน ซึ่งจะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 📸 ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
✍ ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพประกอบข่าว

วันประกาศ 2022-06-17 15:30:14 | ที่มา งานสหกิจศึกษา | ประกาศโดย งานสหกิจศึกษา | อ่าน 34