กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

หน้าแรกกระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ สหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา นิสิตสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ ดังนี้

 1. การสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา
  นิสิตต้องกรอกข้อมูลและยื่นแบบแจ้งรายละเอียดการ เข้าร่วมสหกิจศึกษา (CoEd – 1) ตามกำหนดการที่สหกิจศึกษากำหนดโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 2. การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงาน (การอบรมสหกิจศึกษา)
  2.1 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษานิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (รหัสวิชา 0199499) จำนวน 9 หน่วยกิต โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา ที่นิสิตสังกัดก่อน
  2.2 เข้ารับการอบรมสหกิจศึกษา
  - การอบรมสหกิจศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษาตาม กำหนดการที่สหกิจศึกษากำหนด
  - การปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

 3. การเลือกสมัครงาน และการจัดหาคู่ (Matching)
  เมื่อสถานประกอบการส่งแบบเสนองาน (CoEd – 2) มายังสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาจะทำการ ประชาสัมพันธ์เสนองานไปยังคณะที่นิสิตสังกัด เพื่อนิสิตจะได้ดำเนินการสมัครงานโดยต้องกรอกข้อมูลและส่งใบ สมัครทางสหกิจศึกษา (CoEd – 3) และแบบเลือกลำดับสถานประกอบการ(CoEd – 4)* โดยส่งพร้อม ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด ต่อ 1 สถานประกอบการ*

 4. การคัดเลือกนิสิตโดยสถานประกอบการ
  สหกิจศึกษาจะนำใบสมัครงานสหกิจศึกษาของนิสิตต่อสถานประกอบการ เพื่อทำการคัดเลือก และนัดสัมภาษณ์งานโดยสถานประกอบการต้องส่งแบบแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ (CoEd–5) ส่งมายังสหกิจศึกษา เพื่อประสานงานนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 5. การจัดเข้าคู่ระหว่างสถานประกอบการกับนิสิตสหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษา จะประกาศผลการคัดเลือกนิสิตจากสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการจะ ต้องส่งแบบแจ้งรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการ (CoEd – 6) โดยภายหลังจากประกาศผล แล้วนิสิตทุกคนต้องไปปฏิบัติงานตามกำหนด และจะขอสละสิทธิ์การปฏิบัติงานไม่ได้โดยเด็ดขาด

 6. ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการ
  ค่าตอบแทนและสวัสดิการจากสถานประกอบการจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ ในกรณีที่นิสิตไปติดต่อสถานประกอบการเอง ค่าตอบแทน และสวัสดิการจาก สถานประกอบการจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนิสิตสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ โดยผ่านความเห็นชอบ จากสหกิจศึกษาด้วย

 7. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
  นิสิตต้องเดินทางถึงสถานประกอบการในวันที่กำหนด ทั้งนี้ สหกิจศึกษา จะประสานงานให้ สถานประกอบการทราบล่วงหน้า หากนิสิตต้องการเข้าปฏิบัติงานก่อนกำหนดหรือเกิดเหตุขัดข้องในระหว่าง เดินทางทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงตามกำหนดเวลา โปรดติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยด่วนที่สุด และขอโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการติดต่อและหา ที่พัก
  เมื่อนิสิตออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ นิสิตจะมีพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) คอยให้การดูแลและชี้แนะนิสิต ซึ่งนิสิตจะต้องตั้งใจปฏิบัติงาน เชื่อฟัง และให้ความเคารพนักงาน ที่ปรึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน

 8. กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน
  เพื่อให้การประสานงานระหว่างนิสิตและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิตจะต้องจัดส่งเอกสาร แบบฟอร์มสหกิจศึกษาให้กับสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้
  8.1 ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นิสิตจะต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (CoEd – 7) และแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษา (CoEd – 8)
  8.2 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 นิสิตจะต้องส่งแบบแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (CoEd – 9)
  8.3 ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 นิสิตต้องจัดส่งแบบแจ้งการร่างรายงานการปฏิบัติงาน (รายงานสหกิจศึกษา) (CoEd – 12) เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ตรวจสอบและให้คำแนะนำนิสิตอาจ เริ่มเขียนรายงานได้ทันทีหากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาไม่ได้แจ้งแก้ไขหัวข้อหรือเค้าโครงร่างรายงาน ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างการไปนิเทศงานก็ได้ ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษา ไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ให้นิสิตแก้ปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลด้วยวาจา แล้วเป็นผู้เขียนข้อมูล ด้วยตนเอง จากนั้นนำไปให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับทราบ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ตามกำหนด จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทราบทันที
  8.4 นิสิตต้องส่งรายงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้น การปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามพนักงานที่ปรึกษาแนะนำให้เสร็จเรียบร้อยและนิสิตต้องส่ง แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน (รายงานสหกิจ) (CoEd – 15) แนบมาพร้อมกับรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ต้ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทันทีที่กลับมาจากสถานประกอบการ และโปรดติดตามกำหนดใน การสัมภาษณ์หลังกลับมาอีกครั้ง

 9. การนิเทศงานสหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา ที่นิสิตไปปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานดังนี้
  - เพื่อให้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตที่กำลังปฏิบัติงานโดยลำพัง ณ สถานประกอบการซึ่งอยู่ห่างไกลครอบครัว เพื่อน และคณาจารย์
  - เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนิสิต ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
  - เพื่อช่วยเหลือนิสิตในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
  - เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการปฏิบัติงานของนิสิตตลอดจนแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน
  - เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและรวบรมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
  - เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแผนการนิเทศงานอย่างน้อย 2 ครั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต้องส่งแบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา (CoEd – 10) มายังสหกิจศึกษา เพื่อจัดกำหนดการนิเทศงาน และประสานงานกำหนดการดังกล่าวกับทาง สถานประกอบการ
  - เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาส่งแฟ้มประวัตินิสิต พร้อมรายละเอียดสถานประกอบการให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาก่อนเดินทาง 1-2 วันทำการ
  - อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศงานตามกำหนดวันนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานของนิสิต ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิด ขึ้นทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนิสิต
  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต้องส่งแบบบันทึกการนิเทศ งานสหกิจศึกษา (CoEd – 11) พร้อมแฟ้มประวัตินิสิตมายังหน่วยประสานงานสหกิจศึกษา หลังการนิเทศงาน 1 วัน

 10. กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
  - นิสิตต้องส่งแบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน (CoEd – 15) แนบมาพร้อมกับรายงานสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์ และแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (CoEd – 16) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
  - นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ จากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาที่นิสิต สังกัดอาจสัมภาษณ์เป็นกลุ่มโดยอาจารย์จะสัมภาษณ์และประเมินรายงานสหกิจศึกษาจากแบบบประเมินผล การเข้าร่วมสกิจศึกษา (หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) โดยการสัมภาษณ์ (CoEd – 17) โปรดติดตาม กำหนดการสัมภาษณ์ภายหลัง

 11. การประเมินผล
  การให้ระดับคะแนนตัวอักษรจะเป็นระบบ S (Satisfactory – ผ่าน) และ U (Unsatisfactory – ไม่ผ่าน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน รายละเอียดดังนี้
  11.1 การเข้าร่วมอบรม ปฐมนิเทศ และกิจกรรมสหกิจศึกษาที่กำหนดไว้โดย ครบถ้วน เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน
  11.2 การส่งแบบฟอร์มต่างๆ ครบถ้วน เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน
  11.3 รายงานสหกิจศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน 60 คะแนน
  - ได้รับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจศึกษา ในระดับ S จากพนักงานที่ปรึกษา (40 คะแนน)
  - ได้รับการประเมินรายงานสหกิจศึกษาในระดับ S จากอาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (20 คะแนน)
  11.4 เข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการครบถ้วน เกณฑ์การให้คะแนน 20 คะแนน