สมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าแรกสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อความสมบูรณ์ของแบบฟอร์มให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หากช่องไหนไม่มีข้อมูล
กรุณาใส่เครื่องหมาย " - "
ในช่องที่ไม่มีข้อมูลทุกช่อง

แบบฟอร์ม Co-ed 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลนิสิต

เลือกรุ่น : *
รหัสประชาชน : *
ชื่อ (ไทย) : นามสกุล *
Name (Eng) :   s.name *
รหัสนิสิต : *
คณะ : *
สาขา : *
ชั้นปี : *
GPA : * (ภาคเรียนที่ผ่านมา) GPAX : *
หน่วยกิตที่ได้ : * ที่ปรึกษา: *
โทรศัพท์ : * E-mail : *

ส่วนที่ 2 ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ปัจจุบัน : * (เช่น หอพัก,บ้านเช่า)
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : โทรสาร :
ที่อยู่ทะเบียนบ้าน : *
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : โทรสาร :

ส่วนที่ 3 บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

ชื่อ-สกุล : * ความเกี่ยวข้อง : *
อาชีพ : * สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : *
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : * โทรสาร :

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานเบื้องต้น

ภูมิภาคที่นิสิตสนใจไปปฏิบัติงาน
 
ลักษณะงานที่สนใจ
 
ระบุ
ความสามารถทางด้านภาษา
  ภาษาอังกฤษ ระดับ
ภาษาฝรั้งเศส ระดับ
ภาษาอื่น ๆ ระบุ ระดับ
ความสนใจเฉพาะด้าน
 

แบบฟอร์ม Co-ed 2-3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ : (ไทย) *
ชื่อสถานประกอบการ : (Eng) *
ที่อยู่สถานประกอบการ : *
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : * โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :
สมัครงานในตำแหน่ง : *    
ระยะเวลาปฏิบัติงาน : - ถึง - *
** เพื่อให้รูปแบบวันที่ถูกต้อง กรุณาคลิกเลือกวันที่จากรูปปฏิทิน **
ลักษณะงาน : *

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวนิสิต

ชื่อ (ไทย) : นามสกุล *
บัตรประชาชนเลขที่ : * ออกให้ ณ : *
วันออกบัตร : บัตรหมดอายุ : *
** เพื่อให้รูปแบบวันที่ถูกต้อง กรุณาคลิกเลือกวันที่จากรูปปฏิทิน **
เชื่อชาติ : * ศาสนา : *
ว/ด/ป เกิด : * สถานที่เกิด : *
ส่วนสูง : Cm. * น้ำหนัก : Kg. *
โรคประจำตัว :

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

ชื่อบิดา : *
อายุ : อาชีพ : *
ชื่อมารดา : *    
อายุ : อาชีพ : *
ที่อยู่บิดา-มารดา : *
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ : * โทรสาร :
จำนวนพี่น้อง : * นิสิตเป็นคนที่ : *
1. ชื่อ-สกุล : อายุ :
อาชีพ :    
ที่อยู่ :
2. ชื่อ-สกุล : อายุ :
อาชีพ :    
ที่อยู่ :
3. ชื่อ-สกุล : อายุ :
อาชีพ :    
ที่อยู่ :
4. ชื่อ-สกุล : อายุ :
อาชีพ :    
ที่อยู่ :

ส่วนที่ 4 ข้อมูลประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา  
สถานศึกษา : * สาขา : *
ปีที่เริ่ม : * ปีที่จบ : *
วุฒิการศึกษา : * เกรดเฉลี่ย : *
มัธยมต้น  
สถานศึกษา : * สาขา : *
ปีที่เริ่ม : * ปีที่จบ : *
วุฒิการศึกษา : * เกรดเฉลี่ย : *
มัธยมปลาย  
สถานศึกษา : * สาขา : *
ปีที่เริ่ม : * ปีที่จบ : *
วุฒิการศึกษา : * เกรดเฉลี่ย : *
อุดมศึกษา  
สถานศึกษา : * สาขา : *
ปีที่เริ่ม : * ปีที่จบ : *
วุฒิการศึกษา : * เกรดเฉลี่ย : *

ส่วนที่ 5 ลักษณะงานหรืออาชีพที่นิสิตสนใจ

1. *
2.
3.

ส่วนที่ 6 ทักษะความสามารถ

ทักษะทางด้านภาษา *
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ฟัง :
พูด :
อ่าน :
เขียน :
ฟัง :
พูด :
อ่าน :
เขียน :
ฟัง :
พูด :
อ่าน :
เขียน :
ภาษาเกาหลี ภาษาอื่น ๆ ระบุ
ฟัง :
พูด :
อ่าน :
เขียน :
ฟัง :
พูด :
อ่าน :
เขียน :
ประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนิสิต
1. *
2.
3.
ความสามารถพิเศษหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
1. *
2.
3.
ทักษะทางคอมพิวเตอร์
1. *
2.
3.
ใบอนุญาติขับขี่
  รถยนต์ /
  รถจักรยานยนต์ /
กีฬา-ดนตรี
1. *
2.
3.
งานอดิเรก
1. *
2.
3.