เข้าระบบสหกิจศึกษา

หน้าแรกเข้าระบบสหกิจศึกษา

sign-in
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
username :
password :
 
 
Username คือ รหัสนิสิต
Password คือ รหัสประจำตัวประชาชน
(สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หลังจากเข้าสู่ระบบ)