บทบาทหน้าที่ของนิสิต

หน้าแรกบทบาทหน้าที่ของนิสิต

คุณสมบัติสหกิจศึกษา

1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนิสิต
4. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
5. มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ตรงตามลักษณะงานที่สถานประกอบการต้องการ

หน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา

1. นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา (รหัสวิชา 0199499)
2. ร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาจัดขึ้น
3. เขียนใบสมัครงาน เพื่อสมัครเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว
4. จัดส่งเอกสาร รายงานการปฏิบัติงานและแผนการทำงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
5. ปฏิบัติงานตามโครงการที่สถานประกอบการมอบหมายภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
6. รับการนิเทศงานจากอาจารย์นิเทศงาน
7. รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินรายงานสหกิจศึกษาจากพนักงาน ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
8. รับการประเมินผลรายงานสหกิจศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 3 ลักษณะงานของนิสิตสหกิจศึกษา
9. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
10. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ
11. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร / ผู้ช่วยนักวิชาการ / ผู้ช่วยงานสารสนเทศ ฯลฯ
12. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
13. ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 16 สัปดาห์)
14. มีค่าตอบแทนตามสมควรจากสถานประกอบการ (หากไม่มีค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ความสมัครใจของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาให้การยอมรับ)

ลักษณะงานของนิสิตสหกิจศึกษา

1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
3. ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องจากประสบการณ์จริงทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น
4. เกิดทักษะในการสื่อสารข้อมูล (Communication Skills)
5. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
6. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อน สำเร็จการศึกษา