ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา

หน้าแรกผลงานนิสิตสหกิจศึกษา

No. ชื่อโครงการ นิสิต/ที่ปรึกษา สถานประกอบการ
1 การเพิ่ม % Yield ชิ้นส่วน SBB โดยลด % Loss ในกระบวนการตัดแต่ง
นายจักรพันธ์ แก่นนอก นางสาวปิยะนารถ คำภูแสน
รศ.ดร. อนุชิตา มุ่งงาม ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ มูลตรี
บริษัท ซีพี (กัมพูชา) จำกัด
2 การเพิ่ม %Yield ในผลิตภัณฑ์ Chicken Roll
นายปิยวิทย์ เชื้อสาทุม Mr. PHAO CHANNY
ผศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม รศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
บริษัท ซีพี (กัมพูชา) จำกัด
3 คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่ควรทราบในการทำงานโรงแรม
นางสาวปิยกาญจน์ โพธิ์ชัย
อาจารย์กนกกุล มาเวียง
โรงแรม เอส เอฟ บิซ โฮเทล ขอนแก่น
4 การเปรียบเทียบธาตุอาหารที่ต่างกัน ที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์และ ผลผลิต ในมันสำปะหลังที่ปลูกนอกฤดูกาล
นางสาวพิมผกา รัตนดารา
ผศ.ดร. วรัญญู แก้วดวงตา
สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์