เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน กำหนดการไปราชการ วันที่ 29 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 60 ดาวน์โหลด
login
username :
password :
หมายเหตุ :
สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Username คือ รหัสนิสิต
Password คือ รหัสประจำตัวประชาชน
(สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หลังจากท่านเข้าสู่ระบบ)