ยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio